Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „2 KOŁA”
Ustanowiony przez Fundatora w dniu 22 stycznia 2016 roku

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „2 KOŁA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grażynę Urszulę Żelazny zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Rusin Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu, przy ul. Kolejowej 5, w dniu 22 stycznia 2016 r. działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Siedzibą fundacji jest miasto Nowy Targ, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskim.
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja podlega ministrowi właściwemu do spraw sportu               i turystyki.

§ 2

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 3

 1. Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów przez nią wyznaczonych.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę oraz zlecać wykonywanie określonych zadań lub czynności w ramach innego stosunku prawnego.

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji.

§ 4

Celami Fundacji są:

 1. Rozwój turystyki zrównoważonej na obszarach miejskich, wiejskich i przyrodniczo cennych,
 2. Popularyzacja idei zrównoważonego transportu,
 3. Rozpowszechnianie roweru jako środka lokomocji wykorzystywanego w codziennych podróżach,
 4. Rozpowszechnianie idei zrównoważonych tras rowerowych,
 5. Rozwijania turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,
 6. Wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, dorosłych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych ruchowo.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Organizację kampanii informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych związanych z celami statutowymi Fundacji, także na rzecz innych podmiotów, których działalność sprzyja realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Organizowanie i udział w imprezach promujących.
 3. Projektowanie zrównoważonych tras rowerowych.
 4. Wydawanie, w tym redakcję i obróbkę graficzną, materiałów informacyjnych i promocyjnych na nośnikach elektronicznych i drukowanych, związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
 5. Organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, spotkań, prelekcji, szkoleń, warsztatów, kursów i innych form edukacyjnych a także udział w nich.
 6. Organizację działań twórczych i kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, koncertów i innego rodzaju imprez.
 7. Prowadzenie działalności badawczej.
 8. Organizację akcji medialnych (kampanii i akcji społecznych) propagujących cele Fundacji.
 9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 10. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 6

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych przekazany przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Środki na realizację celów statutowych Fundacji pochodzić mogą z:

 1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów;
 2. Darowizn, spadków, zapisów oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne i prawne, tak z kraju jak i zza granicy;
 3. Dotacji i subwencji oraz grantów osób prawnych i fizycznych;
 4. Zbiórek i imprez publicznych;
 5. Dochodów z majątku Fundacji (ruchomego i nieruchomego, a także praw majątkowych);
 6. Wpływów pochodzących ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
 7. Dochodów z działalności gospodarczej, w przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez Fundację;
 8. Przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 9

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV  Działalność gospodarcza

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. W przypadku podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej, dochody pochodzące z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie: 58.11.Z Wydawanie książek 58.13.Z Wydawanie gazet  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z   Działalność portali internetowych  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 73.11.Z   Działalność agencji reklamowych
  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  73.20.Z   Badanie rynku i opinii publicznej  74.10.Z   Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania   74.90.Z   Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana   77.40.Z   Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim  82.19.Z   Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  82.99.Z   Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację 93.29.Z   Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Rozdział V  Władze Fundacji.

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator w osobach Bartłomieja Paprockiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady i Arkadiusza Niedziółka pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Członków Rady, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady; 2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 3) śmierci członka.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 7. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 8. Członkowie Rady mogą z tytułu pełnienia funkcji w Radzie otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności i rozwoju Fundacji;
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego fundacji;
 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
 5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
 6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
 7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na zgłoszony na piśmie wniosek Zarządu, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Posiedzenie Rady może być, z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady, zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Informacja o zwołaniu posiedzenia wysyłana jest drogą elektroniczną lub listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed jego planowanym terminem.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
 6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu przewidują odrębny tryb. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą: 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 2) realizowanie celów statutowych Fundacji; 3) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 4) zarządzanie finansowe Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 5) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych; 6) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 7) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zatrudnianie pracowników; 8) składanie wniosków do rady Fundacji o zmianę statutu; 9) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd składa się z co najmniej 2 osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Skład pierwszego Zarządu ustanowiony jest przez Fundatora w osobach Adama Perchał pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, Rafała Kroczaka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Karola Gątkiewicza.
 3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Rada Fundacji na mocy uchwały.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: 1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Radzie Fundacji; 2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 3) śmierci członka.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołani ze swojej funkcji przez Radę Fundacji na mocy uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Zarząd podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 17

Odwołanie Prezesa Zarządu następuje na skutek:

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji;
 2. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Odwołania z tej funkcji przez Radę Fundacji, zwłaszcza w przypadku rażącego naruszania lub niewypełniania obowiązków;
 4. Śmierci Prezesa Zarządu.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy członek Zarządu.
 3. Informacja o zwołaniu posiedzenia wysyłana jest drogą elektroniczną lub listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed jego planowanym terminem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że dalsze postanowienia statutu przewidują odrębny tryb. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 19

 1. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, ma on jednak obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz zawierania i rozwiązywania umów, których wartość przekracza kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 20

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie władz oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI  Zmiana Statutu

§ 21

 1. Rada Fundacji jest uprawniona do dokonania zmian w statucie Fundacji na mocy jednomyślnej uchwały, na wniosek jej członków lub wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć wszystkich jego elementów, w tym rozpoczęcia przez fundację prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział VII Połączenie z inną fundacją.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, na mocy jednomyślnej uchwały.

Rozdział VIII Likwidacja Fundacji i przekazanie jej majątku.

§ 23

 1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i turystyki.
 5. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
  Fundator Grażyna Żelazny

Fundacja 2 Koła,wspólnie tworzymy trasy rowerowe