O Nas

Fundacja „2 Koła” została powołana z myślą o popularyzacji roweru jako środka służącego do codziennego poruszania się w ruchu miejskim. Rower jest również ważnym elementem wykorzystywanym w turystyce aktywnej, dlatego też Fundacja w swoich działaniach zmierza do rozbudowy infrastruktury rowerowej poprzez:

  • rozpowszechnianie idei zrównoważonych tras rowerowych,
  • popularyzację zrównoważonego transportu,
  • rozwijanie turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,
  • rozwój turystyki zrównoważonej na obszarach miejskich, wiejskich i przyrodniczo cennych,
  • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz inicjowania, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, rodziców, rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych ruchowo.

Fundacja 2 Koła,wspólnie tworzymy trasy rowerowe